انجمن پایانه داران ایران


هیات مدیره

لیست اعضای هیات مدیره و دبیر انجمن بنادر ایران :

- رئیس هیئت مدیره :جناب آقای شهرام بخشی پور

- نایب رئیس هیئت مدیره : جناب آقای مهدی قائم مقامی

- خزانه دار : جناب آقای امیر همایون جهانی

- عضو هیئت مدیره : جناب آقای حبیب الله اکبری

- عضو هیئت مدیره : جناب آقای حسن جلیل زاده

- دبیر انجمن : جناب آقای محسن صادقی فر