انجمن پایانه داران ایرانبه منظور ساماندهی صنعت پایانه داری و حفظ توازن و نظم در عملکرد و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقوقی عضو و در راستای اهداف ملی در تاریخ 1388/10/28 انجمن پایانه داران بنادر ایران به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مجمع موسس تاسیس گردید . انجمن پایانه داران بنادر ایران تحت شماره 265 در تاریخ 1388/12/03 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده .