به منظور ساماندهی صنعت پایانه داری و حفظ توازن و نظم در عملکرد و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقوقی عضو و در راستای اهداف ملی در تاریخ 1388/10/28 انجمن پایانه داران بنادر ایران به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مجمع موسس تاسیس گردید . انجمن پایانه داران بنادر ایران که اختصاراً به آن انجمن اتلاق می گردد تحت شماره 265 در تاریخ 1388/12/03 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه انجمن مذکور به شرح زیر می باشد .

اهداف :

  • - حمایت از منافع مشترک اعضاء
  • - ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط وارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع وپیگیری
  • - مشارکت گروهی و همکاری با دستگاههای قانون گذاری ، اجرایی و قضای در زمینه طرح ها و لوایح قانونی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها در موضوعات تخصصی مربوط به امور پایانه داران بنادر ایران
  • - کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای ارائه خدمات موضوع فعالیت انجمن
  • - تلاش برای توسعه پایانه های موجود و ایجاد پایانه های جدید در کشور
  • - تلاش برای ساماندهی و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا
  • - ارتقا اعتبار و حیثیت اعضای انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو
  • حوزه فعالیت : حوزه فعالیت انجمن در سراسر ایران می باشد .
  • مدت فعالیت : مدت فعالیت انجمن نامحدود است .
  • تابعیت : تابعبت انجمن ایرانی است .
مرکز اصلی و اقامتگاه قانونی : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، پلاک 72 ، طبقه اول 
تلفن : 88643437-021 فکس : 88643438 -021        پست الکترونیک : secretary@aiph.ir