انجمن پایانه داران بنادر ایران
به منظور ساماندهی صنعت پایانه داری و حفظ توازن و نظم در عملکرد و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقوقی عضو و در راستای اهداف ملی در تاریخ 1388/10/28 انجمن پایانه داران بنادر ایران به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مجمع موسس تاسیس گردید . انجمن پایانه داران بنادر ایران که اختصاراً به آن انجمن اتلاق می گردد تحت شماره 265 در تاریخ 1388/12/03 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه انجمن مذکور به شرح زیر می باشد .

ادامه...
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=IRXX0018