نمونه گواهینامه  قابل صدور از جانب انجمن پایانه داران بنادر ایران: