شرکت کشتیرانی کانتینر

سوابق فعالیت و تاریخچه شرکت کشتیرانی کانتینر

شرکت کشتیرانی کانتینر در سال 1350 شمسی به منظور برقراری ارتباط حمل و نقل کالا مابین شمال و جنوب کشور تشکیل و برای اولین بار در ایران نسبت به ایجاد ترمینالهای کانتینری در مرز جلفا، بندر امام خمینی (شاهپور سابق) و تهران (گمرک ارشاد) اقدام نمود.

این شرکت با بهره گیری از تجارب و سوابق پنجاه ساله شرکت های هم گروه خود به نام گروه شرکت های پرس که فوروادری شناخته شده در داخل و در سطح بین المللی در همان زمان و در حال حاضر است موفق گردید تا سرویسی مناسب به مشتریان خود که تاجران بزرگ کشور بودند ارائه نماید. خوشبختانه عملکرد صحیح این گروه ظرف سال های گذشته توانسته است سابقه و شهرت خوب و مثبتی را در اذهان مشتریان این شرکت بجا گذارد.