»آریا بنادر ایرانیان

مدیرعامل : جناب آقای حسن جلیل زاده  021-88190686 | 021-88190688 

»  بار آفرین آرین

مدیرعامل : جناب آقای یاشار تمجیدی 021-88744923 | 021-88742919 | 021-88742800

» بازرگانی مواد معدنی

مدیرعامل : جناب آقای کوروش نجاتی   021-88536373-4

»گروه سرمایه گذاران کیش

مدیرعامل : جناب آقای عبدالرضا ناطق  021-88703555 | 021-88701092

» توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

مدیرعامل :جناب آقای دلگشایی 021-8408 | 021-88777923

» شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا

مدیرعامل : جناب آقای محسن صادقی فر 021-88643435-7 | 021-88643445 

» پرس 

مدیرعامل : جناب آقای پرویز گلابی 021-82918981 | 021-88735793 

» پایانه ها و مخازن پتروشیمی

مدیرعامل :جناب آقای محمد شریف شهریاری  021-88062248 | 021-88064031

»شرکت پشتیبان خدمات پارس 

مدیرعامل :جناب آقای هاربیک بایرام زاده  021-88774700 | 021-88758594

»شرکت تایدواتر

مدیرعامل :جناب آقای مهدی اعتصام  021-88994697 | 021-88553321 | 021-88554322

»  حمل و نقل پتروشیمی 

مدیرعامل :جناب آقای مرتضی حیدری 021-88372460 |021-88372469 

»  خدمات بندری و دریایی فارسیسان آسیا

مدیرعامل :جناب آقای سعید  ایزدبان  021-88377924 |021-88377923 

»  خزر قشم 

مدیرعامل :جناب آقای سید محمد میرمحمدعلی  021-88172024 |021-88760183 

» خط نقره ای قشم 

مدیرعامل :جناب آقای محمد بوکانی 88583235-36 |021-88583244 

»  شرکت خدمات ساحلی ایران 

مدیرعامل : سرکار خانم شریفیان  021-88771153 |021-88643400 

»  سی دلف 

مدیرعامل :جناب آقای غلامرضا ماشین چی  021-40221050-1 |021-89770849 

» کالای سریع 

مدیرعامل :جناب آقای مهرشاد معین انصاری  88836664-5 - 021 

»  کشتیرانی جنوب خط ایران 

مدیرعامل :جناب آقای فرشاد شهباز   88309981 |88309984 

» تندیس خلیج فارس 

مدیرعامل :محمد آبخو  077-33325208-9

» کشتیرانی خلیج پژم

مدیرعامل :جناب آقای  علی حمیدی   021-88501595 | 88519546-50 -021  

» افق چکاد دریا

مدیرعامل :جناب آقای  پژمان بهزادپور   076-3352788-9 | 33524786 -076

» توسعه تجارت ایوان

مدیرعامل :جناب آقای  سینا قهرمانی   021-22654083 | 22654085 -021  

» کشتیرانی کانتینر (کانشیپ)

مدیرعامل :جناب آقای  احد صالحی  021-88734069 

» گلف اجنسی

مدیرعامل :جناب آقای جان محمد عزیزی  021-22254752-4 |021-22254759 

» لنگر طلایی 

مدیرعامل :جناب آقای محمود حقایق 076-33513319 

» بندر سازان گناوه 

مدیرعامل :جناب آقای عبد الحسین خدری  021-27697200 |021-22778780 

» مبشر نور دریا

مدیرعامل :جناب آقای حمید شهسواری 076-33514158-9 |076-33514160 

»بناگستر کرانه هرمز

مدیرعامل :جناب آقای حکیمی 076-33514256 

» خدمات دریایی مهندسی کشتیرانی قشم 

مدیرعامل :جناب آقای میر عزیزی 021-26100013-15 

» تعاونی افق

مدیرعامل :جناب آقای حبیب ا... اکبری 021-88994697 | 021-88190915 | 021-88190917

لیست اعضای هیئت مدیره

»رئیس هیئت مدیره :جناب آقای مهدی اعتصام  نام شرکت : تاید واتر  
» نایب رئیس هیئت مدیره  : جناب آقای شهرام بخشی پور  نام شرکت : خلیج پژم  
» خزانه دار : جناب آقای ابراهیم عزیز آبادی
» عضو هیئت مدیره : جناب آقای محمدرضا قائم مقامی  نام شرکت : پایانه کانتینری بندرعباس آریا
» عضو هیئت مدیره : جناب آقای محمد سیف الهی نام شرکت : پارسام گستر دریا
»عضو هیئت مدیره : جناب آقای حسن یگانه  نام شرکت : سی دلف
» عضو هیئت مدیره : جناب آقای عبد الرضا ناطق  نام شرکت : گروه سرمایه گذاران کیش
» دبیر انجمن : جناب آقای محسن صادقی فر 
» عضوافتخاری : آقای ملک رضا ملک پور قربانی