شرکت فارسیسان آسیا


حوزه های فعالیت :

* کشتیرانی، حمل و نقل داخلی و بین المللی بار و مسافر

* نمایندگی کشتیرانی

* خدمات دریایی و فراساحل از قبیل یدک کشی، راهنمایی، سوخت رسانی، ابرسانی، لایروبی و هیدروگرافی، تجسس و نجات، استخرا ج شناورهای مغروق، تدارکات کشتی ها، جمع آوری ضایعات کشتی ها

* خدمات بندری و لجستیکی از قبیل مدیریت بندر و ترمینال و تخخلیه و بارگیری، باربری، صفافی، بارشماری و نگهداری اموال کالاها

* حمل و نقل ترکیبی، چند وجهی و فورواردی

* خدمات مشاوره ای در خصوص موضوعات دریایی و بندری

فعالیت های فعلی:

* مشارکت در سوخت رسانی کشتی ها  ( Bunkering  ) 
* پروژه ترمینال کانتینری در بندر شهید رجایی

* پروژه ترمینال سنگ در بندر شهید رجایی

* مشارکت در خرید شناور لوله گذار غدیر 5000

* سرمایه گذاری مشترک برای احداث مخازن نفتی در بندر خلیج فارس و بندر شهید بهشتی چابهار

* بررسی حضور در بنادر خشک ( Dry Ports  )

* بازرگانی و بازاریابی برای حمل و نقل ترکیبی و ارائه خدمات ( Door to Door  )

W   W   W   .   f   a   r   s   e   a   s   u   n   .   c   o   m