شرکت تایدواتر  

 
زمینه های فعالیت:

·  انجام هرگونه خدمات بندری از جمله تخلیه وبارگیری عملیات کانتینری بارشماری باربندی و ترخیص کالا در کلیه بنادر ومبادی ومرزهای گمرکی
·  ترانزیت و ترانشیپ کالا در بنادر شمال و جنوب
·  اجرای هرگونه خدمات کشتیرانی از جمله نمایندگی خطوط کشتیرانی
·  انجام عملیات هیدروگرافی ولایروبی
·  انجام عملیات راهنمایی کشتیها و امور یدک کشی
· عملیات سالویج و خارج سازی شناورهای مغروق
·  انجام امور سوخت و آب رسانی وتدارکاتی به کشتیها در کلیه بنادر وآبهای کشور ونیز حمل سوخت وآب برای جزایر
·  انجام هرگونه عملیات از جمله تاسیس شرکت های فرعی و وابسته خریداری و تملک سهام شرکت های دیگر

هیئت مدیره:
·  رئیس هیئت مدیره: محمد کاشانی - رئیس هیات مدیره -       M.Kashani
.   نائب رئیس: رضا حیدری  - نایب  رئیس هیات مدیرهReza Heydari  - 
 
   اعضای هیئت مدیره:
.  شجاع الدین بازرگانی  -  عضو هیات مدیره S.Bazargani
.  محمد قافله باشی – عضو هیات مدیره M.Ghafelebashi
 

نشانی: تهران – خیابان وزرا- شماره 84 – 84.Vozara Ave. Tehran-Iran
تلفن: 88555617-88555903-88719411- 88554432  +9821 88553321  -
نمابر: 88717367-88708911 021 88708911   -

پایگاه اینترنتی: www.tidewater.ir
پست الکترونیک: info@tidewtare.ir