خدمات قابل ارائه در انجمن پایانه داران بنادر ایران:

  • - حمایت از منافع مشترک اعضاء
  • - ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط وارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع وپیگیری
  • - مشارکت گروهی و همکاری با دستگاههای قانون گذاری ، اجرایی و قضای در زمینه طرح ها و لوایح قانونی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها در موضوعات تخصصی مربوط به امور پایانه داران بنادر ایران
  • - کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای ارائه خدمات موضوع فعالیت انجمن
  • - تلاش برای توسعه پایانه های موجود و ایجاد پایانه های جدید در کشور
  • - تلاش برای ساماندهی و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا
  • - ارتقا اعتبار و حیثیت اعضای انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو